Archiwum miesięczne: listopad 2019

lis 29

Ogólnopolski konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne

content img

Celem konkursu było pogłębianie wśród młodzieży zagadnień związanych z Pismem Świętym. W naszej szkole uczniowie pisali konkurs na poziomie 1 dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III) oraz  na poziomie 2 dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI). Wyniki do 20.01.2020 r.

 

lis 27

Gazetka ścienna „Andrzejki”

lis 25

BRAWO EWELINA I AMELIA!

23 listopada 2019 roku  o godzinie 12:00 w Auli Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród III Ogólnopolskiego Konkursu „Jezus Chrystus naszym Królem”. Laureatkami zostały Ewelina Pawłowska z klasy IV oraz Amelia Denisiuk z klasy VIc zajmując II miejsce w Polsce w swoich kategoriach. Organizatorzy serdeczne podziękowali uczestnikom, za tak liczny udział w konkursie oraz złożyli gratulacje zwycięzcom tegorocznej edycji. Patronatem honorowym  objął Konkurs JE Ksiądz Biskup   dr Stanisław Jamrozek. Po wręczeniu dyplomów i nagród laureaci konkursu mogli porozmawiać z jury konkursu oraz z bp Stanisławem Jamrozkiem. Laureaci mieli też możliwość zwiedzenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

lis 24

Christmas Card – konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim.

Christmas Card – konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim

REGULAMIN KONKURSU
‘MY CHRISTMAS CARD 2019’

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych
z terenu Powiatu łosickiego
do udziału w II Powiatowym Konkursie
„My Christmas Card – Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”.

1. PRZEPISY OGÓLNE
1.1 Konkurs jest przygotowany, przeprowadzony i organizowany przez Szkołę Podstawową nr1 w Łosicach. Osobami odpowiedzialnymi są nauczyciele jęz. angielskiego: Ewa Paczóska, Anna Jakimiuk oraz Małgorzata Tarasiuk
1.2 Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs czuwają nad przebiegiem i prawidłowym przeprowadzeniem konkursu.

1.3 Cele konkursu:
– popularyzowanie jęz. angielskiego;
– zwrócenie uwagi na naukę jęz. angielskiego;
– rozwijanie umiejętności dzielenia się własnymi pomysłami;
– pobudzanie wrażliwości oraz kreatywności uczniów;
– kształtowanie wrażliwości na tradycje świąteczne;
– wyrażanie odczuć w formie plastycznej.

1.4 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Łosickiego. Konkurs zostanie podzielony na trzy kategorie klasowe:
Kategoria I – kl. III – IV

Kategoria II – kl. V- VI
Kategoria III – kl. VII- VIII
1.5 Temat konkursu: CHRISTMAS CARDS WITH WISHES (kartki świąteczne zawierające życzenia w jęz. angielskim).
1.6 Prace powinny być wykonane w języku angielskim dowolną techniką, format pracy: A5 (format zeszytu szkolnego), otwierana.
1.7 Każda kartka powinna zawierać wewnątrz życzenia w jęz. angielskim.
1.8 Prace powinny być opisane na odwrocie. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nauczyciel- opiekun.

2. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

2.1. Organizatorzy konkursu przewidują przyjęcie 5 prac z każdej szkoły wyłonionych w ramach konkursu wewnętrznego w danej placówce.
2.1 Prace należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście pod adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice z dopiskiem: My Christmas Card 2019.
Termin składania prac: 10.12.2019r.
2.3 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 13-16 grudnia 2019r. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym w Szkole Podstawowej nr1 w Łosicach.

3. KOMISJA KONKURSOWA
3.1 W skład Komisji wchodzą: Ewa Paczóska, Małgorzata Tarasiuk, Anna Jakimiuk, Anna Żuk oraz Ewa Jakimiuk .
3.2 Komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.
3.3 Decyzje Komisji są ostateczne.
3.4 Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

4. NAGRODY
4.1 Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach.
4.2 Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na gazetce szkolnej na korytarzu.
4.3 Dla laureatów przewidziane są nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
5.2 Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatorów. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie.
5.3 Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
5.4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną –  ewa_losice@op.pl

Organizatorzy: Ewa Paczóska, Małgorzata Tarasiuk, Anna Jakimiuk, Anna Żuk, Ewa Jakimiuk.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

lis 24

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JĘZYKA ANGIESLKIEGO dla klas 4-8 szkoły podstawowej

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JĘZYKA ANGIESLKIEGO

dla klas 4-8 szkoły podstawowej

CELE

 1. Pogłębianie wiedzy o literaturze angielskiej.
 2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Doskonalenie języka angielskiego.
 4. Szerzenie zainteresowania nauką języka obcego wśród uczniów.
 5. Rozwijanie i wspieranie uczniów uzdolnionych językowo i artystycznie.

 REGULAMIN

 1. Uczestników typują nauczyciele języka angielskiego w danej szkole(do 3 uczestników z każdej szkoły). Zalecane jest przeprowadzenie wewnątrzszkolnych eliminacji.
 2. Zgłoszenia należy przesłać na adres: ewa_losice@op.pl do dnia 07.02.2020r.Należy zgłosić chęć udziału w konkursie oraz podać liczbę uczestników z danej szkoły.
 3. Należy również przesłać w formie elektronicznej (na powyższy adres e-mail) lub papierowej (do sekretariatu szkoły na adres Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice) tekst, który zaprezentuje wykonawca.
 4. Każdy z uczestników prezentuje wiersz lub fragment prozy

        w języku angielskim.

 1. Czas trwania prezentacji wynosi od 2 do 3 min.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28.02.2020r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej  w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łosicach.
 3. Zwycięzców wyłoni powołane przez organizatorów Jury.
 4. Jury oceniać będzie interpretację i ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe wiersza oraz poprawność wymowy w języku angielskim.
 5. Zwycięzcy (miejsca I-III oraz wyróżnienia) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy konkursu: Ewa Paczóska, Małgorzata Tarasiuk, Anna Jakimiuk, Anna Żuk.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

lis 22

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Logo Szkolnego Klubu Wolontariuszy”

Cele Konkursu:

Promowanie idei wolontariatu. Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych, wyrażenia wrażliwości artystycznej oraz wykazania się aktywnością twórczą. Wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć artystycznych młodzieży z różnych placówek.

Prace uczniów:

lis 20

„Dla każdego dziecka dzieciństwo!” Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w naszej szkole #dlakażdegodziecka#wcd

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o nich, w tym edukowanie podopiecznych.  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie.

 Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Również my. 19 listopada 2019 r. naszą szkołę zdominował kolor niebieski: niebieskie ubrania, plakaty, kwiaty, a nawet włosy! Nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i dyrekcja różnymi odcieniami błękitu zamanifestowali swoją radość z powodu świętowania 30 urodzin Konwencji, ale i solidarność z dziećmi, których prawa w różnych częściach świata są łamane. Na lekcjach wychowawcy rozmawiali z dziećmi o ich prawach, wspólnie przygotowywali plakaty, kwiaty i prace konkursowe. Nadgarstki wielu uczniów przyozdobiła niebieska wstążeczka – znak sprzeciwu przeciw łamaniu praw dzieci, zwłaszcza tam, gdzie trwają wojny. Był czas na wspólne spotkania młodszych i starszych uczniów na sali gimnastycznej, a podczas nich – rozmowy o prawach, pamiątkowe zdjęcia i radość.

Wszystkich dorosłych zachęcamy do tego, by przypomnieli sobie Konwencję o prawach dziecka. Warto!

 

 

lis 18

LAUREATKI w III Ogólnopolskim Konkursie „Jezus Chrystus naszym Królem”

W III Ogólnopolskim Konkursie „Jezus Chrystus naszym Królem” Ewelina Pawłowska z kl. IV zajęła II miejsce w Polsce w kategorii kl. I-IV oraz Amelia Denisiuk z kl. VIc zajęła II miejsce w Polsce w kategorii kl. V-VIII. Wręczenie nagród odbędzie się 23 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Krakowie-Łagiewnikach.

http://intronizacja.pl/konkurs/10-intronizacja-pl/187-konkurs-2019

lis 18

LAUREATKA w Olimpiadzie Franciszkańskiej

Ewelina Pawłowska z klasy IV zajęła III miejsce w Polsce w XIV OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE w kategorii farby plakatowe – klasy IV-V

http://www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl/final_plastyczny_2019.html

http://www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl/olimpiada/2019-2020/finalisci_plastyczny_2019/finalisci_plakatowe_4-5.htm

lis 18

Konkurs „Choinki Jedynki” – „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”

Celem konkursu jest zachęcenie najmłodszych słuchaczy do zaangażowania się w działalność dobroczynną na rzecz podopiecznych Fundacji poprzez przygotowanie prac plastycznych związanych z tematyką Świat Bożego Narodzenia, które po zakwalifikowaniu się do finału (tj. do 20 prac-nagród głównych), wezmą udział w licytacji na antenie Programu 1. Kwota pieniężna zebrana podczas licytacji zasili konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundacji „Wspólnota Nadziei”. Prace uczniów: