Archiwum dzienne: 24 listopada 2019

Lis 24

Christmas Card – konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim.

Christmas Card – konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim

REGULAMIN KONKURSU
‘MY CHRISTMAS CARD 2019’

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych
z terenu Powiatu łosickiego
do udziału w II Powiatowym Konkursie
„My Christmas Card – Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”.

1. PRZEPISY OGÓLNE
1.1 Konkurs jest przygotowany, przeprowadzony i organizowany przez Szkołę Podstawową nr1 w Łosicach. Osobami odpowiedzialnymi są nauczyciele jęz. angielskiego: Ewa Paczóska, Anna Jakimiuk oraz Małgorzata Tarasiuk
1.2 Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs czuwają nad przebiegiem i prawidłowym przeprowadzeniem konkursu.

1.3 Cele konkursu:
– popularyzowanie jęz. angielskiego;
– zwrócenie uwagi na naukę jęz. angielskiego;
– rozwijanie umiejętności dzielenia się własnymi pomysłami;
– pobudzanie wrażliwości oraz kreatywności uczniów;
– kształtowanie wrażliwości na tradycje świąteczne;
– wyrażanie odczuć w formie plastycznej.

1.4 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Łosickiego. Konkurs zostanie podzielony na trzy kategorie klasowe:
Kategoria I – kl. III – IV

Kategoria II – kl. V- VI
Kategoria III – kl. VII- VIII
1.5 Temat konkursu: CHRISTMAS CARDS WITH WISHES (kartki świąteczne zawierające życzenia w jęz. angielskim).
1.6 Prace powinny być wykonane w języku angielskim dowolną techniką, format pracy: A5 (format zeszytu szkolnego), otwierana.
1.7 Każda kartka powinna zawierać wewnątrz życzenia w jęz. angielskim.
1.8 Prace powinny być opisane na odwrocie. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nauczyciel- opiekun.

2. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

2.1. Organizatorzy konkursu przewidują przyjęcie 5 prac z każdej szkoły wyłonionych w ramach konkursu wewnętrznego w danej placówce.
2.1 Prace należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście pod adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice z dopiskiem: My Christmas Card 2019.
Termin składania prac: 10.12.2019r.
2.3 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 13-16 grudnia 2019r. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym w Szkole Podstawowej nr1 w Łosicach.

3. KOMISJA KONKURSOWA
3.1 W skład Komisji wchodzą: Ewa Paczóska, Małgorzata Tarasiuk, Anna Jakimiuk, Anna Żuk oraz Ewa Jakimiuk .
3.2 Komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.
3.3 Decyzje Komisji są ostateczne.
3.4 Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

4. NAGRODY
4.1 Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach.
4.2 Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na gazetce szkolnej na korytarzu.
4.3 Dla laureatów przewidziane są nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
5.2 Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatorów. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie.
5.3 Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
5.4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną –  ewa_losice@op.pl

Organizatorzy: Ewa Paczóska, Małgorzata Tarasiuk, Anna Jakimiuk, Anna Żuk, Ewa Jakimiuk.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Lis 24

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JĘZYKA ANGIESLKIEGO dla klas 4-8 szkoły podstawowej

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JĘZYKA ANGIESLKIEGO

dla klas 4-8 szkoły podstawowej

CELE

 1. Pogłębianie wiedzy o literaturze angielskiej.
 2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Doskonalenie języka angielskiego.
 4. Szerzenie zainteresowania nauką języka obcego wśród uczniów.
 5. Rozwijanie i wspieranie uczniów uzdolnionych językowo i artystycznie.

 REGULAMIN

 1. Uczestników typują nauczyciele języka angielskiego w danej szkole(do 3 uczestników z każdej szkoły). Zalecane jest przeprowadzenie wewnątrzszkolnych eliminacji.
 2. Zgłoszenia należy przesłać na adres: ewa_losice@op.pl do dnia 07.02.2020r.Należy zgłosić chęć udziału w konkursie oraz podać liczbę uczestników z danej szkoły.
 3. Należy również przesłać w formie elektronicznej (na powyższy adres e-mail) lub papierowej (do sekretariatu szkoły na adres Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice) tekst, który zaprezentuje wykonawca.
 4. Każdy z uczestników prezentuje wiersz lub fragment prozy

        w języku angielskim.

 1. Czas trwania prezentacji wynosi od 2 do 3 min.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28.02.2020r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej  w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łosicach.
 3. Zwycięzców wyłoni powołane przez organizatorów Jury.
 4. Jury oceniać będzie interpretację i ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe wiersza oraz poprawność wymowy w języku angielskim.
 5. Zwycięzcy (miejsca I-III oraz wyróżnienia) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy konkursu: Ewa Paczóska, Małgorzata Tarasiuk, Anna Jakimiuk, Anna Żuk.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych