Admin

O Autorze

Data rejestracji: 9 grudnia 2016

Najnowsze posty

 1. Informacja dla Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łosicach. — 28 lipca 2020
 2. Regulamin wypożyczania komputerów i tabletów 27.04.2020 — 28 kwietnia 2020
 3. REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 — 27 marca 2020
 4. Kontakt dyrekcji i nauczycieli z rodzicami i uczniami — 13 marca 2020
 5. Rodzicu — 12 marca 2020

Lista wpisów tego autora

Lip 28

Informacja dla Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łosicach.

Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 w Łosicach, informuję, iż dnia 31 lipca (piątek) 2020 r. od godziny 16:00 do 17:00, możliwy będzie odbiór wyników i zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie SP nr 1 w Łosicach ul. Szkolna 3.
Przypominam o zachowaniu standardów bezpieczeństwa. Uczniowie oraz osoby upoważnione do odbioru zobowiązane są do: zachowania bezpiecznej odległości społecznej, dezynfekcji rąk, założenia maseczki zakrywającej nos i usta, posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach
Wiktor Boruta

Kwi 28

Regulamin wypożyczania komputerów i tabletów 27.04.2020

Regulamin wypożyczania komputerów i tabletów 27.04.2020

Mar 27

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Informacja o potwierdzaniu woli

Kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców zamieszkałych w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym prośbę o potwierdzenie woli uczęszczania do klasy pierwszej otrzymali rodzice kandydatów, którzy mieszkają poza obwodem szkoły.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej

Mar 13

Kontakt dyrekcji i nauczycieli z rodzicami i uczniami

W dniach 16.03 – 25.03.2020 r. w Zespole Szkół Nr 1 zajęcia są odwołane

Kontakt dyrekcji i nauczycieli z rodzicami i uczniami odbywa się poprzez dziennik Librus.

W razie braku możliwości zalogowania się do dziennika elektronicznego ucznia lub rodzica, prosimy o wiadomość na adres librus@zs1losice.edu.pl

Mar 12

Rodzicu

– ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
-zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
-jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
– rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
– śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły

Mar 12

Uczniu

– pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
– przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
-odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. – czytaj książki, uzupełniaj swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów przesyłanych lub rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
-przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Mar 11

Odwołanie zajęć w związku z sytuacją epidemiologiczną

Według zarządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej
zajęcia w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach, będą zawieszone na 2 tygodnie, od 12.03.2020 do 25.03.2020 r;
• 12 i 13 marca to dni, w których w Szkole Podstawowej Nr 1 nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze; w tych dniach do szkoły przychodzą tylko Ci uczniowie, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki;
• od 12 marca uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego nie przychodzą do szkoły;
• od poniedziałku, 16 marca wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 nie przychodzą do szkoły;
• prosimy o śledzenie informacji w dzienniku elektronicznym LIBRUS

Lis 24

Christmas Card – konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim.

Christmas Card – konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim

REGULAMIN KONKURSU
‘MY CHRISTMAS CARD 2019’

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych
z terenu Powiatu łosickiego
do udziału w II Powiatowym Konkursie
„My Christmas Card – Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”.

1. PRZEPISY OGÓLNE
1.1 Konkurs jest przygotowany, przeprowadzony i organizowany przez Szkołę Podstawową nr1 w Łosicach. Osobami odpowiedzialnymi są nauczyciele jęz. angielskiego: Ewa Paczóska, Anna Jakimiuk oraz Małgorzata Tarasiuk
1.2 Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs czuwają nad przebiegiem i prawidłowym przeprowadzeniem konkursu.

1.3 Cele konkursu:
– popularyzowanie jęz. angielskiego;
– zwrócenie uwagi na naukę jęz. angielskiego;
– rozwijanie umiejętności dzielenia się własnymi pomysłami;
– pobudzanie wrażliwości oraz kreatywności uczniów;
– kształtowanie wrażliwości na tradycje świąteczne;
– wyrażanie odczuć w formie plastycznej.

1.4 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Łosickiego. Konkurs zostanie podzielony na trzy kategorie klasowe:
Kategoria I – kl. III – IV

Kategoria II – kl. V- VI
Kategoria III – kl. VII- VIII
1.5 Temat konkursu: CHRISTMAS CARDS WITH WISHES (kartki świąteczne zawierające życzenia w jęz. angielskim).
1.6 Prace powinny być wykonane w języku angielskim dowolną techniką, format pracy: A5 (format zeszytu szkolnego), otwierana.
1.7 Każda kartka powinna zawierać wewnątrz życzenia w jęz. angielskim.
1.8 Prace powinny być opisane na odwrocie. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nauczyciel- opiekun.

2. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

2.1. Organizatorzy konkursu przewidują przyjęcie 5 prac z każdej szkoły wyłonionych w ramach konkursu wewnętrznego w danej placówce.
2.1 Prace należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście pod adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice z dopiskiem: My Christmas Card 2019.
Termin składania prac: 10.12.2019r.
2.3 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 13-16 grudnia 2019r. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym w Szkole Podstawowej nr1 w Łosicach.

3. KOMISJA KONKURSOWA
3.1 W skład Komisji wchodzą: Ewa Paczóska, Małgorzata Tarasiuk, Anna Jakimiuk, Anna Żuk oraz Ewa Jakimiuk .
3.2 Komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.
3.3 Decyzje Komisji są ostateczne.
3.4 Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

4. NAGRODY
4.1 Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach.
4.2 Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na gazetce szkolnej na korytarzu.
4.3 Dla laureatów przewidziane są nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
5.2 Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatorów. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie.
5.3 Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
5.4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną –  ewa_losice@op.pl

Organizatorzy: Ewa Paczóska, Małgorzata Tarasiuk, Anna Jakimiuk, Anna Żuk, Ewa Jakimiuk.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Lis 24

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JĘZYKA ANGIESLKIEGO dla klas 4-8 szkoły podstawowej

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JĘZYKA ANGIESLKIEGO

dla klas 4-8 szkoły podstawowej

CELE

 1. Pogłębianie wiedzy o literaturze angielskiej.
 2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Doskonalenie języka angielskiego.
 4. Szerzenie zainteresowania nauką języka obcego wśród uczniów.
 5. Rozwijanie i wspieranie uczniów uzdolnionych językowo i artystycznie.

 REGULAMIN

 1. Uczestników typują nauczyciele języka angielskiego w danej szkole(do 3 uczestników z każdej szkoły). Zalecane jest przeprowadzenie wewnątrzszkolnych eliminacji.
 2. Zgłoszenia należy przesłać na adres: ewa_losice@op.pl do dnia 07.02.2020r.Należy zgłosić chęć udziału w konkursie oraz podać liczbę uczestników z danej szkoły.
 3. Należy również przesłać w formie elektronicznej (na powyższy adres e-mail) lub papierowej (do sekretariatu szkoły na adres Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice) tekst, który zaprezentuje wykonawca.
 4. Każdy z uczestników prezentuje wiersz lub fragment prozy

        w języku angielskim.

 1. Czas trwania prezentacji wynosi od 2 do 3 min.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28.02.2020r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej  w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łosicach.
 3. Zwycięzców wyłoni powołane przez organizatorów Jury.
 4. Jury oceniać będzie interpretację i ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe wiersza oraz poprawność wymowy w języku angielskim.
 5. Zwycięzcy (miejsca I-III oraz wyróżnienia) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy konkursu: Ewa Paczóska, Małgorzata Tarasiuk, Anna Jakimiuk, Anna Żuk.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wrz 02

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty.

Starsze posty «