Archiwum kategorii: Religia w szkole

Paź 06

XX DZIEŃ PAPIESKI

https://www.facebook.com/BadzmyRazem.TVP/videos/770689560428914/

„Niełatwo zmierzyć głębokość słów” (K. Wojtyła, Matka w: Poezje i dramaty, Kraków 1999, s. 44) – możemy się o tym przekonać rozważając hasło tegorocznego XX Dnia Papieskiego Totus Tuus (Cały Twój).  Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie Totus Tuus. Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo) są związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata.  W książce Dar i Tajemnica (1996 r.) św. Jan Paweł II, pisząc o kapłaństwie zatrzymuje się na wątku maryjnym swojego powołania. Mówi o tradycyjnym nabożeństwie do Matki Bożej wyniesionym z domu rodzinnego i parafii, o szkaplerzu karmelitańskim nieustannie noszonym od 10. roku życia.
Postawa zawierzenia Maryi wynika z dwóch wydarzeń opisanych w Ewangelii wg św. Jana: Wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-12), gdzie Maryja mówi i do sług weselnych, i do każdego z nas: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek [Jezus] wam powie” (J 2,5); Ukrzyżowania Jezusa (J 19,17-30) i słowach Zbawiciela wypowiedzianych wtedy do Maryi: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26) i do Jana Apostoła: „Oto Matka twoja” (J 19,27).  Ciągle aktualnym przesłaniem Papieża jest więc wezwanie do zawierzenia Maryi, a Bogu przez Maryję. Matka Boża dzisiaj, podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wskazuje na Jezusa jako Źródło zaspokojenia ludzkich braków, potrzeb, pragnień i tęsknot. Zachęca współczesnego człowieka do przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu. Postawa ta ukazuje godność człowieka oraz prowadzi do odważnej wolności i skłania do dawania świadectwa.

 

 

Wrz 30

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży

Człowiek nie może żyć bez miłości.
Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego.
Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta,
rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat.
Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują:
zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.

Św. Jan Paweł II

Cele konkursu:

Przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II do dzieci i młodzieży.

Przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

Pamięć o 100 urodzinach Karola Wojtyły.

Wychowanie do wartości chrześcijańskich i patriotycznych zawartych w myślach Papieża pochodzącego z Wadowic.

Św. Jan Paweł II wzorcem osobowym i autorytetem dla dzieci i młodzieży.

Prace konkursowe uczniów:

Wrz 27

Konkurs tematyczny o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Konkurs o Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia „Bądźcie jaśni, promienni, pogodni i czyści…” dla uczniów klas IV – VIII

Cele Konkursu:
1. Poznanie wpływu życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego
na współczesne dzieje Polski.
2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
3. Odkrywanie, że słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego są aktualne.
4. Poznawanie i wcielanie w życie wartości i ideałów, którym służył Stefan Kardynał Wyszyński.
5. Podkreślenie wartości wolności, pracy i godności w życiu człowieka.
6. Ukazanie wzorca osobowego wybitnego Polaka.

Konkurs dwu etapowy: I etap szkolny: 19 luty (piątek) 2021 r.                                                                        II etap wojewódzki: 24 kwietnia 2021 r.                          Chętni uczniowie zgłaszają się do pań katechetek.

Wrz 18

Konkurs tematyczny „HIERONYMUS” 2021

Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” 2021 dla uczniów klas IV – VIII
Cele Konkursu:
 1. rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną;
 2. pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji;
Tematyka Konkursu: Tematykę Konkursu w roku szkolnym 2020/21 stanowią: Ewangelie Synoptyczne (Mk; Mt; Łk) oraz treści Dwóch Listów św. Piotra (1-2P).
Konkurs jest dwustopniowy:
 • I etap (szkolny)  8 stycznia 2021 r.
 • II etap (wojewódzki)  17 kwietnia 2021 r.
Chętni uczniowie zgłaszają się do pań katechetek.

Wrz 18

XV edycja międzynarodowego konkursu plastycznego„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Rok 2020 to wyjątkowy czas dla upamiętnienia świętego Jana Pawła II. W maju obchodziliśmy setną rocznicę urodzin papieża Polaka, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i  osobowości papieża Jana Pawła II.
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży

Prace uczennic:

 

Wyniki do dnia 16.10.2020 r.

Wrz 13

X Tydzień Wychowania

X Tydzień Wychowania „Budujmy więzi”            13-19 września 2020 r.

„Kerygmat powinien skupić się na Panu Jezusie jako kochającym bracie, przyjacielu, który pomaga jak najlepiej przeżywać relacje…”
(Dyrektorium o katechizacji 2020, pkt 247)

„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania w naszej Ojczyźnie. Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz na relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć człowiekowi nawet do końca życia. Wszelkie działania terapeutyczne i kierownictwo duchowe również opierają się na relacjach. Stąd tak ważna jest troska o budzenie świadomości znaczenia relacji w naszym życiu. Nieocenione znaczenie ma również pomoc w kształtowaniu dojrzałych, głębokich więzi. Potrzeby te stały się szczególnie wyraźne wobec wyzwań, jakie postawiła przed nami sytuacja pandemii, której wpływ na nasze życie wciąż odczuwamy.

https://tydzienwychowania.pl/

 

Wrz 04

Konkursy z religii w roku szkolnym 2020/2021

Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”  (edycja XV – 2020)

Konkurs będzie przebiegał w kategoriach:  uczniowie klas I – III szkoły podstawowe    uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  i szkół   ponadpodstawowych.

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XX Dnia Papieskiego  “Totus Tuus” (Cały Twój).

Format pracy: dowolny, technika wykonania: dowolna, płaska (malarstwo, grafika, rysunek). Skan lub zdjęcie pracy wraz ze stopką załączoną do regulaminu należy zgłosić do dnia  16 września 2020 r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży

 1. Klasa I – III (rysunek, malarstwo – dowolna technika, wydzieranka).
 2. Klasa IV – VI (rysunek, malarstwo – dowolna technika , płaskorzeźba lub wypalanie w drewnie).
 3. Klasa VII – VIII (malarstwo, płaskorzeźba lub wypalanie w drewnie, witraż – dowolny materiał).

W formacie A3. Dostarczania prac upływa 25 września 2020 r.

XV Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie na rok szkolny 2020/2021

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-V)
Uczniowie ze szkół podstawowych (klasy I-V) wykonują pracę plastyczną na temat: „Ojciec Maksymilian w Japonii”, ilustrując poniższy fragment z książki Marii Kączkowskiej „Ojciec Kolbe”, mówiący o jednym ze spotkań o. Maksymiliana z japońskimi dziećmi.Prace powinny być wykonane w jednej z wybranych technik:
– klasy 0-III: farby plakatowe, pastele, kredki, mieszana;
– klasy IV-V: farby plakatowe, pastele olejne, węgiel, mieszana.

Termin oddania prac upływa 23 października 2020 roku.

Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII)
etap I (szkolny) – o. Władysław Kluz OCD, „47 lat życia”.
etap II (diecezjalny) – o. Władysław Kluz OCD, „47 lat życia” Ewangelia według św. Marka: rozdziały od 1 do 9 włącznie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
etap III (finał ogólnopolski) – o. Władysław Kluz OCD, „47 lat życia”; Ewangelia według św. Marka, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
– etap I (szkolny) – 3 grudnia 2020 roku;
– etap II (diecezjalny) – 4 marca 2021 roku;
– etap III (finał ogólnopolski) – 14 kwietnia 2021 roku.

http://www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl/regulamin.php

Diecezjalny Konkurs „Wartościowe opowieści” WOLNOŚĆ JEST W NAS

Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
 • Klasy I – III (praca plastyczna) Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu: „Jestem człowiekiem wolnym, więc nałogom mówię NIE!”.
 • Klasy IV – VI (praca literacka – wiersz, list)
 • Klasy VII – VIII (praca literacka – wiersz, rozprawka, film)
  • Wiersz :

  „Wolność jest w nas”  ( klasy IV –VI, VII – VIII)

  • List:

   Napisz list do uwięzionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym przedstawisz, jak ważną wartością dla naszego narodu jest wolność i dążenie do niej oraz nadzieja, jaką daje nam postawa Prymasa Tysiąclecia. ( klasy IV – VI)

  • Rozprawka :

  Odwołując się do głównego tematu konkursu oraz do nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biorąc również pod uwagę czas jego internowania, rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, że „Wolność  jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka”. ( klasy VII – VIII)

  Termin oddania prac upływa z dniem 23 października 2020 r.

Lip 01

LAUREATKI

Bobryk Izabela z kl. VIII oraz Pawłowska Kamila z kl. Vb uzyskały tytuł laureatek w konkursie kuratoryjnym „Jan Paweł II – człowiek odwagi”. Izabela uzyskała 87% punktów, a Kamila 80% punktów. W etapie wojewódzkim wzięło udział 105 uczniów.

 

Cze 26

WAKACJE!!!

 

Cze 24

Laureatki Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II

W maju  odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II Olimpus . Oczywiście on-line. 10 uczestników z naszej szkoły rozwiązywało test składający się z 30 pytań. Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze rozwiązali test konkursowy, a tytuł Laureata uzyskały:

Ewelina Pawłowska – kl. IVa

Kamila Pawłowska – kl. Vb

Gałys Zofia – kl. VIc

Starsze posty «